04.03.2021.

Porodiljni za očeve – sve informacije o dopustu za tate

Istraživanja pokazuju da mnogi očevi nisu upućeni u svoja prava na porodiljni dopust. Saznajte sve o njima i kako ih iskoristiti

Kao što smo već ranije pisali u našem članku o porodiljnoj naknadi, u Hrvatskoj postoje vremenske i novčane potpore za roditelje odnosno za majke i očeve. Prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, vremenske se potpore dijele u dvije kategorije:

 • rodiljni dopust koji obuhvaća prvih šest mjeseci nakon rođenja djeteta
 • roditeljski dopust koji obuhvaća drugih šest mjeseci, što znači od djetetova šestog mjeseca do navršene godine dana

Iako imaju pravo na korištenje rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta, očevi u Hrvatskoj nisu skloni odlasku na porodiljni. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u 2019. godini samo je 137 očeva koristilo rodiljni dopust dok se za roditeljski dopust odlučilo njih 1325. Je li tome razlog tradicija, izostanak poticanja očeva da se odluče na korištenje porodiljnog ili nedovoljna informiranost očeva – teško je zaključiti. Ako ste roditelji ili skrbnici koji razmišljaju o odlasku muškog člana obitelji na rodiljni ili roditeljski dopust, svakako nastavite čitati.

Koji su preduvjeti za porodiljni za očeve?

Prvi i osnovni preduvjet prema kojem očevi mogu zatražiti ostvarivanje prava na rodiljni ili roditeljski dopust je važeći status u obveznom zdravstvenom osiguranju kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Prema ranije navedenom Zakonu roditelji odnosno očevi koji imaju pravo na porodiljni moraju imati neki od sljedećih statusa:

 • zaposleni roditelj
 • samozaposleni roditelj
 • roditelj koji ostvaruje drugi dohodakna koji su plaćeni doprinosi prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja te koji je s te osnove stekao status osiguranika iz obveznog zdravstvenog osiguranja
 • poljoprivrednikkoji u Republici Hrvatskoj obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje ako je vlasnik, posjednik ili zakupac te ako je s te osnove stekao status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, a nije obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit
 • nezaposleni roditeljkoji prema propisima ima priznat status nezaposlene osobe ako Zakonom nije drugačije propisano
 • roditelj izvan sustava radaodnosno korisnik mirovine, korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju ili korisnik prava na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske ili osoba koja se prema propisima iz socijalne skrbi ne smatra sposobnom za rad ili se prema drugim propisima smatra uzdržavanom osobom ili je polaznik redovitog školovanja ili sveučilišnog ili stručnog studija ili korisnik koji nema uvjete za ostvarenje jednog od ovih statusa, ali ima status zdravstveno osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja
 • posvojiteljkoji ima utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju, prema svom radnopravnom statusu
 • skrbnik maloljetnog djeteta kojem je rješenjem nadležnog tijela to dijete povjereno na čuvanje i odgoj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj, prema svom radnopravnom statusu, pod uvjetom da ima status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju i ako s tim djetetom živi u zajedničkom kućanstvu
 • udomiteljmaloljetnog djeteta, prema svom radnopravnom statusu, pod uvjetom da ima status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju i ako s tim djetetom živi u zajedničkom kućanstvu
 • stranac s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji ima priznat status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Dakle, bez važećeg statusa pri HZZO-u očevi ne mogu ostvariti pravo na rodiljnu ili roditeljsku potporu.

Potrebna dokumentacija za porodiljni za očeve

Za ostvarivanje pravo na porodiljni očevima je potrebna sljedeća dokumentacija:

 • ispunjen zahtjev za porodiljni
 • osobna iskaznica
 • zdravstvena iskaznica
 • preslika kartice tekućeg računa
 • „potvrda o plaći” koju ispunjava, ovjerava i potpisuje ovlaštena osoba poslodavca gdje su navedeni iznosi plaća isplaćenih u posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je otvoren rodiljni dopust majke
 • pisana izjava poslodavca o zaprimljenoj obavijesti o namjeri korištenja porodiljnog
 • pisana suglasnost majke ako dva mjeseca roditeljskog dopusta prenosi na oca.

Kako predati zahtjev za porodiljni?

Zahtjev za porodiljni predaje se Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, odnosno područnoj službi koja je nadležna prema vašem mjestu prebivališta.

Zbog aktualne epidemiološke situacije Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je omogućio elektronsku predaju zahtjeva, također prema mjestu stanovanja, na sljedeće e-mail adrese:

Koliko dugo traje porodiljni za očeve? 

Pravo na rodiljni dopust očevi ostvaruju tek nakon što prođe 70 dana obveznog rodiljnog dopusta nakon rođenja djeteta koji može koristiti samo majka. Nakon toga majka može djelomično ili u cijelosti prenijeti ostatak rodiljnog dopusta na oca, a on završava s djetetovih navršenih 6 mjeseci života.

Što se tiče roditeljskog dopusta, i otac i majka imaju pravo na njegovo korištenje. Ako roditeljski dopust koriste oba roditelja, za prvo i drugo dijete dopust traje 8 mjeseci:

 • 4 mjeseca koristi majka
 • 4 mjeseca koristi otac
 • 2 mjeseca su prenosiva.

Ako se za roditeljski dopust odlučuje samo jedan roditelj, onda je trajanje dopusta za oca ili majku 6 mjeseci.

Kada je riječ o blizancima, trećem ili svakom sljedećem djetetu;

 • otac i majka imaju pravo na korištenje 15 mjeseci roditeljskog dopusta
 • jedan roditelj (otac ili majka) ima pravo na korištenje 30 mjeseci roditeljskog dopusta

Svakako treba istaknuti da se pravo na rodiljni ili roditeljski dopust jednako odnosi na bračnu ili izvanbračnu zajednicu.

Na kolika primanja ima pravo roditelj na dopustu?

Dio novčanih naknada za roditelje na dopustu se od 1. travnja 2020. godine uvećao i iznosi:

 • 100 posto osnovice plaće za prvi dio porodiljnog odnosno do navršenih 6 mjeseci djetetova života (ako ste roditelj zaposlen u kontinuitetu 9 mjeseci ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine)
 • 70 posto proračunske osnovice odnosno 2.328,20 kuna ako ne ispunjavate uvjet zaposlenja
 • za drugih 6 ili 8 mjeseci 100 posto od osnovice plaće, ali maksimalan iznos naknade je ograničen na 5.654,00 kune
 • 328,20 kuna za blizance, treće ili svako drugo dijete za preostali dio roditeljskog dopusta, odnosno do navršenih 30 mjeseci djetetova života
 • 328,20 kuna ako ste nezaposlen roditelj, roditelj s drugim dohotokom ili izvan sustava rada

Ostale vrste roditeljskog dopusta za očeve

Uz pravo na porodiljni dopust, u našem sustavu postoje i druge vrste dopusta koje mogu koristiti očevi:

 • Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta – otac ima pravo na dopust do navršene treće godine života djeteta, ako je djetetu prema nalazu i ocjeni izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i nadležnog liječničkog povjerenstva HZZO-a, zbog njegova zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega.
 • Dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju – na temelju nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, otac ima pravo na dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za sve vrijeme trajanja dopusta.
 • Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju – otac ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, kao i nastavak njegovog korištenje i nakon navršene 8. godine djetetova života, sve dok ta potreba traje, a na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, uz uvjet da su oba roditelja zaposlena ili samozaposlena, kako prije početka korištenja, tako i za sve vrijeme korištenja prava.
 • Posvojiteljski dopust – pravo na posvojiteljski dopust otac stječe s danom pravomoćnosti rješenja o posvojenju u trajanju od 6 mjeseci za dijete do 18 godina života. Kod posvojenja blizanaca ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji zaposlenog posvojitelja ili samozaposlenog posvojitelja, ili djeteta s teškoćama u razvoju, posvojiteljski dopust produžuje se za 60 dana.
 • Dopust za slučaj smrti djeteta – u slučaju da dijete umre tijekom korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta, otac ima pravo na njegovo korištenje još 3 mjeseca dopusta računajući od dana nakon smrti djeteta.

Treba napomenuti da navedena prava ostvaruju zaposleni ili samozaposleni roditelji.

Zaključak

Svako pravo na rodiljni, roditeljski ili drugu vrstu dopusta koje mogu koristiti očevi sa sobom nosi i određenu vrstu novčane potpore, no ona uvelike ovisi i o specifičnosti pojedinog slučaja. Ako ste roditelj koji je prvi put u slatkom iščekivanju, nemojte zaboraviti i na jednokratnu novčanu potporu za novorođenče u iznosu od 2.328,20 kuna koju dodjeljuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Također, potporu za opremanje novorođenčeta dodjeljuju gradovi i općine u različitim iznosima, a nakon što beba dođe proučite imate li pravo i na korištenje dječjeg doplatka.

Dragi očevi, u slučaju da ste se odlučili za korištenje porodiljnog dopusta, uživajte u svakom trenutku. Sigurni smo da ćete pamtiti taj period do kraja svog života!