30.01.2024.

Porodiljna naknada u 2024. i moguće promjene Zakona

Porodiljna naknada je financijska potpora koju ostvaruju svi roditelji, posvojitelji, skrbnici ili udomitelji. Istražite sve o porodiljnoj naknadi u 2024.!

Porodiljna naknada 2024.

Pravo na porodiljnu naknadu u 2024. godini uređeno je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je na snazi od 1. siječnja 2023., ali u najavi su i izmjene Zakona kojima bi se naknada plaće tijekom porodiljnog trebala znatno povećati.

Rodiljne i roditeljske potpore

U Hrvatskoj postoje dvije vrste potpore – vremenske i novčane. Ostvaruju ih majka i otac djeteta, posvojitelj, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete povjereno na čuvanje ili odgoj. Ovdje treba istaknuti da se zakon jednako primijenjuje na bračnu i izvanbračnu zajednicu. Kategorija vremenskih potpora obuhvaća dopust, poštedu od rada i vrijeme za brigu o djetetu, dok kategorija novčanih potpora uključuje naknadu plaće, novčanu naknadu i pomoć te jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete.

Važno je znati da prava propisana Zakonom mogu ostvariti samo osobe koje imaju važeći status osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a ostvaruju ih tri skupine korisnika:

 • zaposleni i samozaposleni roditelji
 • nezaposleni, roditelji koji ostvaruju drugi dohodak i poljoprivrednici
 • roditelj izvan sustava rada. 

Najučestalije korištena prava iz sustava rodiljnih i roditeljskih potpora koja ostvaruju zaposleni i samozaposleni roditelji su:

koji je uveden izmjenama Zakona u kolovozu 2022. godine kao novo pravo koje potiče očeve da se aktivno uključe o skrb o novorođenom djetetu, što značajno utječe na njihovu trajnu povezanost.

Rodiljni (porodiljni) dopust i roditeljski dopust

Razlika između rodiljnog i roditeljskog dopusta je u vremenskom trajanju, ali i iznosu novčane naknade koja je određena ranije spomenutim Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama. Naime, rodiljni dopust odnosi se na prvih šest mjeseci nakon rođenja djeteta, dok se drugih šest mjeseci naziva roditeljskim dopustom.

Zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno majka pravo na obvezni rodiljni dopust koristi u neprekidnom trajanju od 98 dana, od kojih 45 ili 28 dana prije očekivanog porođaja te ostatak (70 dana) nakon rođenja djeteta. Kako biste započeli s korištenjem prava na obvezni rodiljni dopust, od svog ginekologa trebate tražiti izvješće o očekivanom terminu porođaja te predati zahtjev na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. To morate učiniti najkasnije 15 dana prije početka korištenja obveznog rodiljnog dopusta.

Nakon što istekne obvezni rodiljni dopust, zaposlena ili samozaposlena majka ima pravo na dodatni rodiljni dopust do navršenih šest mjeseci djetetova života koji se pisanom izjavom može prenijeti i na oca. Otac ga može koristiti u cijelosti ili u vremenski ograničenom trajanju uz svoje pravo na korištenje očinskog dopusta

Trajanje roditeljskog dopusta ovisi o broju rođene djece i načinu korištenja, odnosno koriste li dopust oba zaposlena roditelja ili samo jedan;

 • 8 mjeseci za prvo i drugo dijete
 • 30 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete
 • 6 mjeseci za prvo i drugo dijete, 30 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete ako roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj.

Roditeljima je omogućeno fleksibilno korištenje roditeljskog dopusta do osme godine djetetova života, u cijelosti ili dijelovima, ali treba imati na umu da se može koristiti najviše dva puta godišnje u trajanju od najmanje 30 dana.

Uz pravo na rodiljni i roditeljski dopust koje ostvaruju zaposleni i samozaposleni roditelji, postoje i prava koja ostvaruju roditelji izvan te kategorije:

 • pravo na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada
 • pravo na rodiljnu i roditeljsku brigu o djetetu.

Nezaposleni roditelji ili roditelji koji ostvaruju drugi dohodak imaju pravo na rodiljnu poštedu od rada od rođenja pa sve do navršenih 70 dana djetetova života, a to pravo ostvaruje majka te ga može koristiti u neprekinutom trajanju do navršenog 6. mjeseca života djeteta. Nakon toga, pravo na roditeljsku poštedu od rada imaju otac ili majka, ovisno o tome tko će dopust koristiti. Za prvo ili drugo dijete pošteda traje do navršene prve godine djetetova života, a za blizance, drugo ili treće dijete pošteda traje do navršene treće godine djetetova života

Isplata porodiljne naknade

Roditelji izvan sustava rada imaju pravo na rodiljnu i roditeljsku brigu o djetetu, što znači da roditeljska briga podrazumijeva razdoblje od rođenja djeteta do navršenog 6. mjeseca života, a nakon toga se nastavlja roditeljska briga do navršene prve godine života djeteta ako se radi o prvom ili drugom djetetu. Za blizance, treće ili svako sljedeće dijete roditeljska briga traje do treće navršene godine života djeteta.

Strategija demografske revitalizacije RH do 2033.

S ciljem ublažavanja negativnih demografskih trendova Vlada RH je krajem prosinca 2023. predstavila “Strategiju demografske revitalizacije RH do 2023.” koja ima dva glavna strateška cilja:

 • poticajno okruženje za obitelj i mlade
 • uravnotežena mobilnost stanovništva.

U izgradnji poticajnog okruženja za obitelj i mlade postoji nekoliko strateških smjernica koje se odnose na materijalne i nematerijalne potpore, porezne olakšice i stambeno zbrinjavanje, gdje treba izdvojiti:

 • povećanje iznosa i obuhvata financijskih potpora za obitelji koje uzdržavaju novorođenčad i malodobnu djecu
 • povećanje iznosa novčane naknade za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust
 • povećanje sudjelovanja očeva u korištenju roditeljskog dopusta
 • smanjenje poreza na dohodak za majke radi smanjivanja rodnog jaza u plaćama
 • potpore za stanovanje obiteljima s djecom
 • povećana izgradnja i ponuda priuštivih stanova.

Konkretne zakonske promjene mogu se očekivati nakon što završi javna rasprava i izmjene krenu u proceduru. Neki od iznosa koji su se spominjali tijekom izrade ovog strateškog dokumenta su povećanje naknade za roditeljski dopust na iznos od najmanje dvije prosječne plaće u RH te povećanje dječjeg doplatka na iznos do gotovo 62 eura po djetetu.

Porodiljna naknada u 2024. – tko ostvaruje prava i koliko iznosi?

Kao što smo ranije istaknuli, porodiljna naknada je financijska potpora koju ostvaruju svi roditelji, posvojitelji, skrbnici ili udomitelji, a visina iznosa i trajanje potpore ovisi o tome jeste li:

 • zaposleni ili samozaposleni
 • nezaposleni ili ostvarujete drugi dohodak
 • izvan sustava rada (npr. roditelj koji se školuje ili nije evidentiran na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje).

Porodiljna naknada za zaposlene ili samozaposlene roditelje u 2024. godini

Uvjet za ostvarivanje porodiljne naknade za zaposlene ili samozaposlene roditelje je uvjet staža osiguranja prema kojem osoba mora imati navedeni staž od 6 mjeseci neprekidno ili 9 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine. U tom slučaju naknada za rodiljni dopust iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće bez limita. Ipak, u slučaju da ne ispunjavate uvjet staža, i dalje možete ostvariti pravo na naknadu za rodiljni dopust no ona u tom slučaju iznosi 125% proračunske osnovice, odnosno 551,80 EUR/ 4.157,50 kuna.

S druge strane, naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta (prvih 6, odnosno 8 mjeseci) isplaćuje se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće, ali ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 225,5% proračunske osnovice mjesečno, odnosno 995,44 EUR/ 7.500,13 kuna.

Ako nisu ispunjeni propisani uvjeti, onda naknada može biti manja, ali ne može iznositi manje od 70% proračunske osnovice, odnosno 309,01 EUR/ 2.328,00 kuna.

Nakon završetka prvih 6, odnosno 8 mjeseci roditeljskog dopusta naknada plaće za zaposlene i samozaposlene roditelje iznosi 125% proračunske osnovice, odnosno 551,80 EUR/ 4.157,50 kuna.

Također, pravo na naknadu imaju i roditelji koji koriste dopust u polovici punog radnog vremena i ona iznosi 110% proračunske osnovice, odnosno 485,58 EUR/ 3.658,60 kuna.

Porodiljna naknada za nezaposlene roditelje ili one koji ostvaruju drugi dohodak u 2024. godini

Nezaposleni roditelj, roditelji poljoprivrednik ili koji ostvaruje drugi prihod ima pravo na naknadu za rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada u iznosu od 70% proračunske osnovice, odnosno 209,01 EUR/ 2.328,20 kuna. Kako bi ostvario pravo na naknadu roditelj:

 • mora biti hrvatski državljanin ili stranac s odobrenim stalnim boravkom u Hrvatskoj
 • mora imati neprekidno prebivalište ili stalni boravak u Hrvatskoj u trajanju od najmanje 3 godine
 • mora imati zdravstveno osiguranje
 • mora se voditi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 9 mjeseci bez prekida ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije rođenja djeteta.

Porodiljna nakanada za roditelje koji su izvan sustava rada u 2024. godini

Prema Zakonu, kategoriji roditelja koji su izvan sustava rada pripadaju roditelji redoviti učenici ili studenti, roditelji korisnici mirovine, roditelji korisnici prava na profesionalnu rehabilitaciju i svi drugi koji prava ne mogu ostvariti na osnovu rada. Majka izvan sustava rada ima pravo na novčanu pomoć tijekom rodiljne i roditeljske brige o djetetu u iznosu od 70% proračunske osnovice, odnosno 309,01 EUR/ 2.328,20 kuna.

Majka ostvaruje ovo pravo ako:

 • je hrvatska državljanka ili strankinja s odobrenim stalnim boravkom u Hrvatskoj
 • ima neprekidno prebivalište ili stalni boravak u Hrvatskoj u trajanju od 5 godina
 • ima zdravstveno osiguranje.

Majke koje pripadaju ovoj kategoriji mogu prenijeti ostvarivanje prava na oca djeteta nakon isteka 70 dana od rođenja djeteta zbog zaposlenja ili samozaposlenja. U slučaju da želi ponovno nastaviti korištenje roditeljskog dopusta s istim pravima kao zaposlene ili samozaposlene majke, u radnom odnosu mora provesti najmanje 6 mjeseci bez prekida. Taj kontinuitet mora biti ostvaren mjesec dana prije nego majka namjerava nastaviti ostvarivanje prava na roditeljsku naknadu. U protivnom, ostvarivanje prava se nastavlja kroz kategoriju prava za roditelje izvan sustava rada pod uvjetom da ta prava nisu prenesena na drugog roditelja.

Kojeg u mjesecu sjeda porodiljna naknada?

Točan datum isplate porodiljne naknade za svaki mjesec možete saznati na internetskim stranicama Ministarstva financija pod rubrikom “izvršenje proračuna”. Tu se nalazi tablica s planom isplata iz državnog proračuna među kojima su isplate rodiljnih i roditeljskih potpora. Isplate porodiljne naknade su najčešće od 17. – 24. tekućeg mjeseca.

Ostale vrste naknada i demografskih mjera

Među naknadama i demografskim mjerama nalaze se jednokratne novčane potpore, dječji doplatak i pronatalitetni dodatak.

Novčana potpora za novorođeno dijete

Jednokratnu novčanu potporu za rođenje djeteta mogu ostvariti sve zdravstveno osigurane osobe i ona iznosi 309,01 EUR/ / 2.328,00 kuna. Potporu isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a kako biste dobili potporu trebate predati zahtjev u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta ili 30 dana od dana posvojenja djeteta. Zahtjev predajete prilikom prijave djeteta u matičnim uredima te u područnoj službi ili ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Uz zahtjev je potrebno priložiti;

 • presliku djetetovog izvoda iz matice rođenih
 • presliku svoje osobne i zdravstvene iskaznice
 • uvjerenje o prebivalištu.

Novčana potpora za opremanje novorođenog djeteta

Novčanu potporu za opremanje novorođenog djeteta isplaćuje većina gradova i općina iz lokalnog proračuna, ali iznosi i uvjeti za dobivanje naknade se razlikuju pa točnu informaciju potražite u mjestu ili općini u kojoj živite ili putem sustava e-novorođenče. Primjerice, Grad Zagreb osmislio je aplikaciju e-Bebe pomoću koje se zahtjev za naknadu može predati i putem pametnih telefona. 

Dječji doplatak i pronatalitetni dodatak

Dok na snagu ne stupe izmjene Zakona o doplatku za djecu koje se očekuju u ožujku 2024. godine, pravo na dječji doplatak ostvaruju korisnici čiji ukupni dohodak po članu kućanstva u prethodnoj godini ne prelazi 70% proračunske osnovice, odnosno 309,01 EUR/ / 2.328,00 kuna. Nadalje, korisniku uz utvrđeni doplatak za djecu pripada i pronatalitetni dodatak u iznosu od 66,00 EUR/ 500,00 kuna za treće i četvrto dijete.

Izmjenama Zakona planira se povećati dohodovni cenzus za ostvarivanje prava na dječji doplatak sa 70% na 140% proračunske osnovice, što će proširiti broj korisnika i djece koja ostvaruju to pravo.

Česta pitanja u vezi porodiljne naknade

U nastavku donosimo odgovore na najčešća pitanja vezana uz porodiljne naknade.

Koja dokumentacija je potrebna za ostvarivanje prava na rodiljni dopust i naknadu?

Kako bi ostvarili pravo na rodiljni dopust i naknadu, potrebno je predati zahtjev ispostavi HZZO-a kojoj pripadate uz sljedeću dokumentaciju:

 • osobna iskaznica
 • zdravstvena iskaznica
 • preslika kartice tekućeg računa
 • “potvrda o plaći” koju ispunjava, ovjerava i potpisuje ovlaštena osoba poslodavca gdje su navedeni iznosi plaća isplaćenih u posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je otvoren rodiljni dopust
 • “izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad” koju izdaje izabrani ginekolog osigurane osobe.

Zahtjev treba podnijeti najmanje 15 dana prije početka korištenja rodiljnog dopusta.

Koliko iznosi zajamčena minimalna naknada za nezaposlene?

Zjamčena minimalna naknada izračunava se jednom godišnje na temelju osnovice, a za trudnice i rodilje do šest mjeseci nakon poroda ona trenutno iznosi 159,27 EUR/ 1.200,01 kuna.

Čuvanje trudnoće – koja su prava i naknade za komplikacije u trudnoći?

Naknadu za komplikacije u trudnoći isplaćuje HZZO izravno na račun trudnice, a to pravo ostvaruju isključivo trudnice koje su u radnom odnosu. Za otvaranje komplikacija u trudnoći potrebna vam je sljedeća dokumentacija:

 • dva “izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad”, dakle doznake od kojih se jedan primjerak dostavlja poslodavcu, a drugi HZZO-u
 • “potvrda o plaći” koju ispunjava, ovjerava i potpisuje ovlaštena osoba poslodavca gdje su navedeni iznosi plaća isplaćenih u posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je otvoreno bolovanje
 • preslika osobne iskaznice i tekućeg računa
 • zahtjev za otvaranje komplikacija koji se ispunjava u HZZO-u.

Navedena dokumentacija se, također, predaje u regionalnom uredu, odnosno u područnoj službi HZZO-a koja je nadležna prema vašem mjestu prebivališta prilikom otvaranja komplikacija. Naknadno morate predati samo doznake svaki mjesec dok traju komplikacije ili do otvaranja obveznog rodiljnog dopusta, i to do 5. u mjesecu kako biste dobili isplatu za taj mjesec. 

Iznos naknade za komplikacije u trudnoći ovisi o radnom stažu i iznosima isplate plaća. Naime, naknada plaće za komplikacije u trudnoći iznosi 100% od osnovice za naknadu, s time da najviši mjesečni iznos tako utvrđene naknade ne može iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, odnosno 565 EUR/ 4.257,28 kuna. Trudnice s plaćom manjom od navedenog iznosa primaju 100% osnovice prosječne plaće posljednjih 6 mjeseci. Ovu visinu naknade ostvarujete ako ste prije otvaranja komplikacija imali 9 mjeseci neprekidnog staža ili 12 mjeseci s prekidima posljednje dvije godine.

U slučaju da ne ispunjavate uvjete neprekidnog staža ili staža, vaša naknada iznosi 25% proračunske osnovice za puno radno vrijeme, odnosno 110,35 EUR/ 831,50 kuna.

Tko može iskoristiti dodatna dva mjeseca roditeljskog dopusta?

Kao što smo ranije istaknuli, u slučaju rođenja prvog ili drugog djeteta, roditeljski dopust može trajati 8 mjeseci ako ga koriste oba roditelja. Treba znati da dodatna dva mjeseca nisu isključivo roditeljski dopust za očeve, ali nisu ni prenosivi s jednog roditelja na drugog pa, prema tome, svaki roditelj ima pravo koristiti 4 mjeseca roditeljskog dopusta.

Ne propustite iskoristiti sva prava koja su vam zajamčena zakonom, obavezno se informirajte o svim izmjenama i, ono najvažnije, uživajte u roditeljskoj ulozi!