04.03.2021.

Vrste pomoći za samohrane roditelje: zajamčena minimalna naknada

Loša socijalna situacija stavlja dodatno breme na svakog pogođenog roditelja. Saznajte sve o socijalnim naknadama i poticajima koji mogu biti od pomoći.

Vjerujemo da ste itekako svjesni koliko briga o djetetu pred roditelje stavlja financijske, materijalne, emocionalne i brojne druge izazove. U slučaju jednoroditeljskih obitelji taj izazov je još veći, zbog čega su samohrani roditelji izloženi puno jačem ekonomskom pritisku u odnosu na obitelji s oba roditelja, a nerijetko su i socijalno vrlo ugroženi. O svakoj petoj obitelji u Hrvatskoj brine samo otac ili majka, što znači da imamo oko 20 posto samohranih roditelja. Prava samohranih roditelja nisu značajna, no postoje u sustavu socijalne skrbi, a među njima je i zajamčena minimalna naknada. O kakvoj se točno naknadi radi, koliko iznosi i kako se ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu pročitajte u nastavku članka.

Što je zajamčena minimalna naknada?

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za zadovoljavanje tih potreba. Odnosi se na osobe ili obitelji koje ih nisu u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine kao ni od obveznika uzdržavanja.

Tko ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu?

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ostvaruju svi korisnici koji, kao što smo ranije naveli, nemaju dovoljno sredstava za osnovne životne potrebe osim u sljedećim slučajevima, odnosno ako:

 • samac ili član kućanstva ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.)
 • je samac ili član kućanstva vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu zajamčene minimalne naknade propisane ovim Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva
 • je samac ili član kućanstva vlasnik registriranog osobnog vozila, osim registriranog osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu skrb registrirano osobno vozilo nužno zbog prometne izoliranosti
 • samac ili član kućanstva koristi registrirano osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe
 • je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja
 • radno sposobni samac nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje
 • može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi
 • je korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona ili posebnih propisa (OSIM beskućnika koji je korisnik usluge smještaja u prenoćištu).

Dakle, pravo na zajamčenu minimalnu naknadu potencijalnog korisnika utvrđuje se na temelju njegovih ostvarenih prihoda i prihoda svih članova kućanstva te na osnovi imovine koja je u vlasništvu korisnika i, također, svih članova zajedničkog kućanstva. Treba istaknuti da se u prihode samca ili zajedničkog kućanstva ne uračunava:

 • naknada za podmirenje troškova stanovanja koju odobrava jedinica lokalne samouprave i grad
 • naknada za troškove ogrjeva koju odobrava jedinica područne (regionalne) samouprave i grad
 • novčana naknada za tjelesno oštećenje
 • ortopedski dodatak
 • doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama Zakona i propisima iz mirovinskog osiguranja
 • osobna invalidnina sukladno odredbama Zakona
 • doplatak za djecu
 • državna potpora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, osim dohodovne potpore ostvarene prema posebnim propisima
 • novčana naknada za životinje koje su usmrćene ili uginule prilikom provedbe naređenih mjera prema posebnom propisu o veterinarstvu
 • stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 29. godine života
 • naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika
 • iznos novčanih sredstava koja fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe
 • iznos novčanih sredstava koje fizičke osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija pravnih i fizičkih osoba do iznosa od 5000,00 kuna godišnje
 • iznos sredstava za saniranje posljedica elementarnih nepogoda
 • iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih po osnovi privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
 • iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu do iznosa privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
 • nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
 • novčana pomoć i putni troškovi osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni dodatak, naknada za pripomoć u kući, jednokratna novčana pomoć, naknada troškova pogreba te naknada za pravo na besplatne udžbenike ako su ta prava ostvarena temeljem posebnog propisa kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji
 • osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, doplatak za pomoć i njegu druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, naknada za pripomoć u kući, naknada za pravo na besplatne udžbenike ostvarene temeljem posebnog propisa kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata
 • novčani primitak za opremu novorođenog djeteta i primitak po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuje ili daje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima te jedinice
 • primitak ostvaren od dividende i novčana sredstva ostvarena prodajom dionica, a temeljem članstva u Fondu hrvatskih branitelja koji potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.

Koliko iznosi zajamčena minimalna naknada?

Visina zajamčene minimalne naknade propisana je odlukom Vlade RH, odnosno postotkom od osnovice koju je Vlada donijela. U našoj zemlji osnovica na temelju koje se određuje zajamčena minimalna naknada iznosi 800,00 kuna što za određene kategorije podnositelja zahtjeva znači sljedeće:

 • iznos zajamčene minimalne naknade za samca utvrđuje se u iznosu od 100 % posto osnovice, što iznosi 800,00 kn
 • iznos zajamčene minimalne naknade za radno nesposobnog samca utvrđuje se u iznosu od 115 % posto osnovice, što iznosi 920,00 kuna.

Za kućanstvo se iznos zajamčene minimalne naknade izračunava zbrajanjem udjela za svakog člana, a udijeli članova kućanstva iznose:

 • za samohranog roditelja 100 % posto od osnovice, što iznosi 800,00 kuna
 • za odraslog člana kućanstva 60 % osnovice, što iznosi 480,00 kuna
 • za maloljetno dijete 40 % osnovice, što iznosi 320,00 kuna
 • za maloljetno dijete samohranog roditelja odnosno dijete u jednoroditeljskoj obitelji 55 % osnovice, što iznosi 440,00 kuna.

Kako se prijaviti na zajamčenu minimalnu naknadu?

Zahtjev za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu podnosi se Centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta.

Uz ispunjeni obrazac potrebno je priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
 • potvrde o visini prihoda svih članova zajedničkog kućanstva u zadnja tri mjeseca (iz radnog odnosa, mirovine i drugo)
 • uvjerenje Porezne uprave za sve punoljetne članove kućanstva
 • uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za radno sposobne nezaposlene članove
 • uvjerenje sa Zavoda za mirovinsko osiguranje da radno nesposobni članovi kućanstva nisu korisnici mirovine
 • uvjerenje iz katastra za sve punoljetne članove kućanstva
 • rodne listove
 • dokaz o državljanstvu.

Ako ispunite sve uvjete, pravo na zajamčenu minimalnu naknadu priznaje se od dana podnošenja zahtjeva, a isplaćuje se svaki mjesec.

Ako se materijalne okolnosti promjene nakon priznavanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu, dužni ste ih odmah prijaviti nadležnom centru za socijalnu skrb, odnosno najkasnije u roku od 8 dana od nastanka promjene.

Kako se gubi pravo na naknadu?

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu može se u potpunosti izgubiti ili se može promijeniti visina zajamčene minimalne naknade, ovisno o promjenama koje su se dogodile:

 • Ako se radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana zaposli, u prvom mjesecu rada naknada samcu ili kućanstvu se ne ukida, odnosno ne umanjuje se za ostvareni prihod.
 • U drugom mjesecu radazaposlenom korisniku (samcu ili kućanstvu)  iznos zajamčene minimalne naknade se umanjuje za 25% iznosa, a u trećem mjesecu rada za 50%
 • Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu se ukidaako zaposleni korisnik  radi dulje od tri mjeseca, a prosječni prihod u ta tri mjeseca prelazi visinu priznatog iznosa na naknadu  za samca ili kućanstvo.

Također, rješenje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se i zbog sljedećih razloga:

 • ako centar za socijalnu skrb praćenjem materijalnih i drugih socijalnih prilika korisnika utvrdi da su te prilike znatno povoljnije od onih koje se mogu osigurati na temelju priznatog prava na zajamčenu minimalnu naknadu
 • ako se samac ili član kućanstva nalazi na bolničkom liječenju, u pritvoru ili istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora, privremenom smještaju te boravku u inozemstvu, u neprekidnom trajanju dužem od dva mjeseca, iznos zajamčene minimalne naknade kućanstva umanjuje se za udio člana kućanstva
 • samcu, odnosno iznos zajamčene minimalne naknade umanjuje se kućanstvu za udio člana kućanstva ako samac ili član kućanstva mjesečno duže od 15 dana neprekidno boravi u inozemstvu
 • ako je samac ili član kućanstva u postupku priznavanja prava dao netočne ili nepotpune podatke o prihodu o kojima ovisi priznavanje prava ili opseg prava ili nije omogućio centru za socijalnu skrb uvid u prihod i imovinu.

Postoje li druge socijalne naknade za roditelje i samohrane roditelje?

Uz pravo na zajamčenu minimalnu naknadu te pravo na porodiljnu naknadu i dječji doplatak, postoje još neka materijalna prava iz sustava socijalne skrbi:

 • pomoć za podmirenje troškova stanovanja je pomoć koju možete dobiti za plaćanje najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje i drugih troškova stanovanja
 • jednokratnu naknadu kao pomoć u podmirenju troškova zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.
 • druge pomoći, kao što su: pomoć u prehrani, pomoć za odjeću i obuću, pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja, podmirenje pogrebnih troškova i podmirenje troškova ogrjeva.

Uz ova financijska prava, centri za socijalnu skrb pružaju i druge oblike pomoći, kao što je besplatno savjetovanje i pomaganje u prevladavanju financijskih i drugih teškoća. Više informacija i adresar možete potražiti na internetskim stranicama Središnjeg državnog portala.

Zaključak

Materijalna prava iz sustava socijalne skrbi nisu velika i ne mogu pokriti sve životne potrebe za normalno funkcioniranje samca ili obitelji. No, ako ostvarujete pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ili bilo koje drugo socijalno pravo, nemojte ga propustiti.

I držimo vam palčeve da se okolnosti u kojima živite s vremenom promjene u vašu korist!