26.09.2019.

Sve o isplati dječjeg doplatka u 2019. godini – savjeti i detalji

Saznajte što je dječji doplatak, koji su njegovi uvjeti i potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva. Pročitajte više i olakšajte sebi istraživanje i ispunjavanje dokumenata uz pomoć Lupilu vodiča!

Što je dječji doplatak i o čemu ovisi

Dječji doplatak je financijsko primanje (novčana naknada) koja se dobiva za potporu u uzdržavanju i odgoju djece. Iznos dječjeg doplatka nije isti za sve korisnike već ovisi o broju djece i visini ukupnog dohotka svih članova kućanstva, ali i još nekim faktorima koje možete pronaći u nastavku teksta. 

Primatelji dječjeg doplatka svrstavaju se u cenzusne grupe, no prema novom Zakonu o doplatku za djecu, pravo na dječji doplatak se ne može ostvariti ukoliko prosječni dohodak po članu kućanstva iznosi više od 70 posto proračunske osnovice. Za 2019. godinu je to iznos od 2.328,20 kuna, što znači da vaše ukupni dohodak i dohodak ostalih članova moraju biti ispod tog iznosa.

Koji su uvjeti za dječji doplatak?

Kako bi uopće ostvario pravo na dječji doplatak, podnositelj zahtjeva treba ispuniti sljedeće uvjete:

 • mora imati hrvatsko državljanstvo ili stalni boravak u Hrvatskoj koji nije prekinut najmanje tri godine
 • mora živjeti u kućanstvu s djetetom
 • ne smije živjeti u kućanstvu u kojem prosječno primanje po članu kućanstva prelazi iznos od 2.328,20 kuna.

Primanja koja pripadaju ukupnom dohotku

Ukupnim dohotkom članova kućanstva smatra se zbroj primanja od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, dohotka od osiguranja te drugih primanja kao što su porodiljne naknade i naknade za nezaposlene. Taj iznos se umanjuje za svotu poreza i prireza, te se onda dobije iznos ukupnog dohotka.

Tko ima pravo na dječji doplatak

Prema Zakonu o doplatku za djecu, dječji doplatak može koristiti:

 • roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed ili druga osoba kojoj je dijete, odlukom nadležnog tijela, povjereno na čuvanje i odgoj
 • punoljetno dijete bez oba roditelja koje se redovito školuje.

Doplatak za djecu korisnik ne može primati:

 • za vrijeme djetetovog školovanja u inozemstvu, osim ako međunarodnim ugovorom ili pravilima EU nije drugačije određeno
 • za vrijeme dok je djetetu na teret sredstava iz državnog, lokalnog ili područnog proračuna osiguran smještaj u ustanovi prema posebnom propisu
 • za djecu s prebivalištem i boravkom u inozemstvu duljem od tri mjeseca, osim ako međunarodnim ugovorom ili pravilima EU nije drugačije određeno.

Kako bi se ostvarilo pravo na dječji doplatak, izvanbračna zajednica je izjednačena s bračnom. Također, dječji doplatak je neprenosivo pravo, osim ako nadležno tijelo socijalne skrbi ne odluči isplatu odrediti drugoj osobi u slučaju da roditelj ili skrbnik doplatak ne koristi za uzdržavanje i odgoj djeteta.

Koliko traje pravo na dječji doplatak

Primanje doplatka za djecu traje:

 • do kraja redovitog školovanja djeteta, ali najduže do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 19 godina. Iznimno se primanja produžuju za godinu dana za djecu koja pohađaju petogodišnju srednju školu.
 • do kraja kalendarske godine u kojoj dijete navršava 27 godina za djecu s teškim zdravstvenim oštećenjima
 • do stupanja djeteta u brak.

Iznos dječjeg doplatka

Prosječna svota dječjeg doplatka u 2019. godini u Hrvatskoj iznosi oko 390,00 kuna, a pojedinačne svote isplaćene korisnicima ovise o nekoliko faktora.

Dohodovni cenzus i svote doplatka za djecu u 2019. godini

U skladu s cenzusnim grupama određene su svote doplatka za djecu:

 • ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 543,14 kuna, doplatak iznosi 299,34 kune
 • ako ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno prelazi 543,14 kuna, ali ne prelazi 1.119,53 kune, doplatak iznosi 249,45 kuna
 • ako ukupni dohodak po članu kućanstva mjesečno prelazi 1.119,53 kune, a ne prelazi 2.328,20 kuna, doplatak iznosi 199,56 kuna.

Pravo na uvećani doplatak

Svota dječjeg doplatka uvećava se za:

 • 15% za dijete samohranog roditelja
 • 25% za dijete s oštećenjem zdravlja
 • 25% za dijete bez oba roditelja ili ako su oba roditelja nepoznata, nepoznatog prebivališta, potpuno nesposobni za samostalan život ili im je oduzeta poslovna sposobnost.

Djeca smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja imaju pravo na dječji doplatak u iznosu od 374,18 kuna.

Djeca s težim ili teškim invaliditetom imaju pravo na dječji doplatak u iznosu od 831,50 kuna.

Pronatalitetni dodatak

Korisniku doplatka za djecu, uz već utvrđenu svotu doplatka, pripada i dodatak u iznosu od 500,00 kuna za treće i četvrto dijete. Dakle, za korisnika doplatka koji ima četvero ili više djece dodatak iznosi 1.000,00 kuna.

BItno je napomenuti kako dječji doplatak ne može biti predmet ovrhe.

Koja dokumentacija je potrebna za isplatu dječjeg doplatka?

Popis dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava na dječji doplatak ovisi o tome podnosite li zahtjev prvi put, zato što su nastale promjene u vašem kućanstvu i ukoliko ste zaposleni, primate mirovinu ili boravite u drugoj državi članici EU.

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva prvi put:

 • tiskanica zahtjeva za dječji doplatak koju možete preuzeti online ili kupiti u Narodnim novinama
 • preslika osobne iskaznice ili elektronički zapis iz sustava e-Građani za podnositelja zahtjeva i sve punoljetne članove kućanstva (potvrda o rođenju, vjenčanju, razvodu)
 • rodni list ili elektronički zapis iz sustava e-Građani za dijete ili djecu za koje se traži pravo na doplatak
 • rješenje centra za socijalnu skrb, odnosno odluka suda o udomiteljstvu, skrbništvu, čuvanju i odgoju djeteta
 • potvrda banke o broju tekućeg računa na koji će se isplaćivati doplatak za djecu.

Dodatna dokumentacija za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima:

 • dokaz o smrti roditelja
 • dokaz o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja
 • dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato
 • rješenje o oduzimanju poslovne sposobnosti roditelja.

Dokumentacija za dokazivanje promjena nastalih u kućanstvu:

 • tiskanica obrasca za dječji doplatak kojeg možete preuzeti online ili kupiti u Narodnim novinama
 • izjava o promjenama u odnosu na prethodno rješenje u statusu korisnika i djece ili broju i svojstvu članova kućanstva (status redovitog učenika, radni status, promjena tekućeg računa, umirovljenje)
 • dokaz za identifikaciju novih članova kućanstva.

Zahtjevi i dokaz za nastavak ostvarivanja prava na doplatak za djecu od 1. ožujka tekuće godine, bez prekida u isplati, podnosi se u svakoj godini u razdoblju od siječnja do 1. ožujka tekuće godine.

Potvrde o ukupnom dohotku i redovitom školovanju Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nabavlja službenim putem.

Osobno trebate dostaviti:

 • potvrdu poslodavca o isplaćenim naknadama zbog bolovanja na teret HZZO-a
 • potvrdu centra za socijalnu skrb o naknadi roditelja njegovatelja, njegovatelja i udomiteljskoj naknadi.

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva ukoliko ste zaposleni, primate mirovinu ili boravite u drugoj državi članici EU:

 • tiskanica obrasca za dječji doplatak kojeg možete preuzeti online ili kupiti u Narodnim novinama
 • preslika rodnih listova djece ili elektronički zapis iz sustava e-Građani
 • preslika vjenčanog lista ili pravomoćna presuda rastave braka
 • preslika ugovora o radu u inozemstvu
 • preslika prijave na adresu u inozemstvu
 • preslika bankovnog računa (IBAN tekući račun ili SWIFT/BIC IBAN broj računa zbog isplate doplatka za djecu u drugu državu članicu EU)
 • tiskanica zahtjeva za isplatu hrvatskog doplatka za djecu koju možete kupiti u Narodnim novinama ili preuzeti online, a koju izdaje i ovjerava banka u kojoj je korisnik otvorio račun
 • preslika prijave inozemnog poreznog broja
 • potvrda o prihodu ostvarenom u inozemstvu u prethodnoj godini (trenutno se to odnosi na 2018. godinu)
 • preslika nalaza i mišljenja te rješenja o postojanju oštećenja zdravlja djeteta
 • preslika rješenja o priznavanju prava na doplatak za djecu u inozemstvu (ukoliko je pravo već ranije priznato).

Glavne korake za podnošenje zahtjeva za dječji doplatak učinili ste prikupljanjem gore navedene dokumentacije. 

Dokumentacija, odnosno zahtjev, podnosi se osobno ili poštom Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Predaje se nadležnoj područnoj službi, područnom uredu ili ispostavi Zavoda prema mjestu prebivališta.

Zahtjeve je moguće predati i besplatno u poštanskim uredima na području Hrvatske.

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva ukoliko ste zaposleni, primate mirovinu ili boravite u drugoj državi članici EU predaje se Odjelu za provedbu uredbi EU i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju II. Područna služba u Zagrebu (Andrije Žaje 44, Zagreb) je nadležna za  rješavanje prava, ali se zahtjev može predati i područnoj službi prema mjestu prebivališta, koja dokumentaciju šalje u Zagreb.

Kontakt telefon Odjela doplatka za djecu je 01/4595 931, a adresa elektroničke pošte je doplatakzadjecu.zagreb@mirovinsko.hr.

Kontakt telefon Odjela doplatka za djecu za provedbu uredbi EU je 01/4595 953, a više detalja možete saznati na stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Isplata dječjeg doplatka

Plan isplate dječjeg doplatka, kao i porodiljne naknade te ostalih potpora možete pratiti svaki mjesec na internetskim stranicama Ministarstva financija, na kojima su navedeni datumi isplate.

Sretno s papirologijom!