24.09.2019.

Sve o porodiljnoj naknadi u 2020. – poticaji za novorođenče

Saznajte sve što vas je zanimalo o porodiljnoj, odnosno rodiljnoj naknadi i kako je ostvariti u 2020. godini. Što je to rodiljni, a što roditeljski dopust i koliko traje? Imaju li očevi pravo na naknadu, koja prava ostvaruju nezaposleni roditelji te kolike su naknade za drugo ili treće dijete? Odlučili smo potražiti odgovore na vaša najčešća pitanja.

Rodiljne i roditeljske potpore

Prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama, u Hrvatskoj postoje dvije vrste potpora, vremenske i novčane. Ostvaruju ih majka i otac djeteta, posvojitelj, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete povjereno na čuvanje ili odgoj. Ovdje treba istaknuti da se zakon jednako primijenjuje na bračnu i izvanbračnu zajednicu.

Kategoriji vremenskih potpora pripadaju:

 • dopusti
 • poštede od rada
 • propisano vrijeme za brigu o djetetu.

Kategoriji novčanih potpora pripadaju:

 • naknada plaće
 • novčana naknada
 • novčana pomoć
 • jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete.

Pravo na ostvarivanje dječjeg doplatka definira se Zakonom o doplatku na djecu radi potpore uzdržavanja i odgoja djece, a više o njemu možete saznati u zasebnom blogu.

Rodiljni (porodiljni) dopust i roditeljski dopust

Jedina razlika između rodiljnog i roditeljskog dopusta je u vremenskom trajanju. Rodiljni dopust odnosi se na prvih šest mjeseci nakon rođenja djeteta, dok se drugih šest mjeseci nazova roditeljskim dopustom.

Zaposlena ili samozaposlena trudnica, odnosno majka, pravo na obvezni rodiljni dopust koristi u neprekidnom trajanju od 98 dana, od kojih 45 ili 28 dana prije očekivanog porođaja  te ostatak (70 dana) nakon rođenja djeteta. Kako biste započeli s korištenjem prava na obvezni rodiljni dopust, od svog ginekologa trebate tražiti izvješće o očekivanom terminu porođaja te predati zahtjev na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. To morate učiniti najkasnije 15 dana prije početka korištenja obveznog rodiljnog dopusta.

Nakon što istekne obvezni rodiljni dopust, zaposlena ili samozaposlena majka ima pravo na dodatni rodiljni dopust do navršenih šest mjeseci djetetova života, koji se pisanom izjavom može prenijeti i na oca. Otac ga može koristiti u cijelosti ili u vremenski ograničenom trajanju.

Trajanje roditeljskog dopusta ovisi o broju rođene djece i načinu korištenja, odnosno koriste li dopust oba zaposlena roditelja ili samo jedan. Traje:

 • 8 mjeseci za prvo i drugo dijete
 • 30 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete
 • 6 mjeseci za prvo i drugo dijete, 30 mjeseci za blizance, treće i svako sljedeće dijete ukoliko roditeljski dopust koristi samo jedan roditelj.

Roditeljima je omogućeno fleksibilno korištenje roditeljskog dopusta do osme godine djetetova života, u cijelosti ili dijelovima, no treba imati na umu da se može koristiti najviše dva puta godišnje u trajanju od najmanje 30 dana.

Nezaposleni roditelji ili roditelji koji ostvaruju drugi dohodak imaju pravo na poštedu od rada. Od rođenja pa sve do navršenih 70 dana djetetova života to pravo ostvaruje majka. Nakon toga, pravo na poštedu od rada imaju otac ili majka, ovisno o tome tko će dopust koristiti. Za prvo ili drugo dijete pošteda traje do navršene prve godine djetetova života, a za blizance, drugo ili treće dijete pošteda traje do navršene treće godine djetetova života.

Porodiljna naknada u 2020.  – tko ostvaruje prava i koliko iznosi?

Porodiljna naknada je financijska potpora koju ostvaruju svi roditelji, posvojitelji, skrbnici ili udomitelji, a visina iznosa i trajanje potpore ovisi o tome jeste li:

 • zaposleni ili samozaposleni
 • nezaposleni ili ostvarujete drugi dohodak
 • izvan sustava rada (npr. roditelj koji se školuje ili nije evidentiran na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje).

Porodiljna naknada za zaposlene ili samozaposlene roditelje u 2020. godini

Novčana naknada dijeli se na ranije navedena dva vremenska razdoblja — rodiljni (porodiljni) dopust i roditeljski dopust.

Tijekom trajanja rodiljnog dopusta, dakle do navršenih prvih 6 mjeseci djetetova života, roditelj ima pravo na naknadu plaće u iznosu od 100 posto osnovice plaće. Iznos naknade je izračun prosjeka plaće posljednjih 6 mjeseci prije odlaska na porodiljni dopust. Izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, od 1. travnja 2020. godine  uvjet za ostvarivanje ovog prava je da roditelj ima 9 mjeseci neprekidnog staža ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine. Ukoliko ne ispunjavate ove uvjete, novčana naknada koju ćete primate prvih šest mjeseci će iznositi 2.328,20 kuna, odnosno 70 posto proračunske osnovnice.

Naknada za drugih 6 ili 8 mjeseci djetetova života, ovisno o tome je li roditeljski dopust koristio samo jedan ili oba roditelja, iznosi 100 posto od osnovice za naknadu plaće. Ranije navedenim izmjenama Zakona taj iznos nije ograničen na 3.991,00 kunu već se, također, od 1. travnja uvećava za 41,6 posto i 5.654,00 kune.

Nakon što istekne period od 6 ili 8 mjeseci, za blizance, drugo ili svako sljedeće dijete, naknada za daljnje korištenje roditeljskog dopusta (do 30 mjeseci) iznosi 2.328,20 kuna.

Porodiljna naknada za nezaposlene roditelje ili one koji ostvaruju drugi dohodak u 2020. godini

Za vrijeme trajanja poštede od rada, nezaposleni ili roditelji koji ostvaruju drugi dohodak imaju pravo na novčanu naknadu u iznosu od 70 posto proračunske osnovice, dakle 2.328,20 kuna.

Kriteriji prema kojima roditelj pripada ovoj kategoriji su sljedeći:

 • mora biti hrvatski državljanin ili stranac s odobrenim stalnim boravkom u Hrvatskoj
 • mora imati neprekidno prebivalište ili stalni boravak u Hrvatskoj u trajanju od najmanje 3 godine
 • mora imati zdravstveno osiguranje
 • mora se voditi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 9 mjeseci bez prekida ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine prije rođenja djeteta.

Porodiljna naknada za roditelje koji su izvan sustava rada u 2020. godini

Prema zakonu, kategoriji roditelja koji su izvan sustava rada pripadaju roditelji redoviti učenici ili studenti, roditelji korisnici mirovine, roditelji korisnici prava na profesionalnu rehabilitaciju i drugi koji prava ne mogu ostvariti na osnovu rada. Naknada se ostvaruje na osnovu trudnoće i rođenja djeteta i iznosi 2.238,20 kuna. Majka na naknadu ima pravo do navršene prve godine djetetova života za prvo i drugo dijete te do navršene treće godine za blizance, treće ili svako sljedeće dijete.

Majka ovo pravo ostvaruje ukoliko:

 • je hrvatska državljanka ili strankinja s odobrenim stalnim boravkom u Hrvatskoj
 • ima neprekidno prebivalište ili stalni boravak u Hrvatskoj u trajanju od 5 godina
 • ima zdravstveno osiguranje.

Majke koje pripadaju ovoj kategoriji mogu prenijeti ostvarivanje prava na oca djeteta nakon isteka 70 dana od rođenja djeteta zbog zaposlenja ili samozaposlenja. U slučaju da želi ponovno nastaviti korištenje roditeljskog dopusta s istim pravima kao zaposlene ili samozaposlene majke, u radnom odnosu mora provesti najmanje 9 mjeseci bez prekida. Taj kontinuitet mora biti ostvaren mjesec dana prije nego majka namjerava nastaviti ostvarivanje prava na roditeljsku naknadu. U protivnom, ostvarivanje prava se nastavlja kroz kategoriju prava za roditelje izvan sustava rada, pod uvjetom da ta prava nisu prenesena na drugog roditelja.

Ostale vrste naknada i demografskih mjera

Jednokratnu novčanu potporu za novorođenče u iznosu od 2.328,20 kuna isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i mogu je koristiti sve zdravstveno osigurane osobe. Pravo na novčanu potporu imate i ako je dijete posvojeno, osim ako za to dijete pomoć nije isplaćena već ranije.

Kako biste ostvarili jednokratnu novčanu potporu trebate predati zahtjev u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta ili 30 dana od dana posvojenja djeteta. Zahtjev predajete prilikom prijave djeteta u matičnim uredima te u područnoj službi ili ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • presliku djetetovog izvoda iz matice rođenih
 • presliku svoje osobne i zdravstvene iskaznice
 • uvjerenje o prebivalištu.

Novčanu potporu za opremanje novorođenog djeteta isplaćuje većina gradova i općina iz lokalnog proračuna, ali iznosi i uvjeti za dobivanje naknade se razlikuju, pa točnu informaciju potražite u mjestu ili općini u kojoj živite. Primjerice, Grad Zagreb osmislio je aplikaciju e-Bebe uz pomoću koje se zahtjev za naknadu može predati i preko pametnih telefona.

Osim toga postoji i dječji doplatak, a pravo na njega u 2019. godini možete ostvariti ako prosječni dohodak po članu vašeg kućanstva u prethodnoj godini ne prelazi 2.328,20 kuna mjesečno, dakle 70 posto proračunske osnovice.

Česta pitanja u vezi porodiljne naknade

Iako ste dobili glavne informacije o rodiljnim i roditeljskim potporama u ovom članku, donosimo vam odgovore na još neka pitanja koja se često pojavljuju u pokušaju ostvarivanja prava na naknade i ostale potpore.

Koja dokumentacija je potrebna za ostvarivanje prava na rodiljni dopust i naknadu?

 • osobna iskaznica
 • zdravstvena iskaznica
 • preslika kartice tekućeg računa
 • “potvrda o plaći” koju ispunjava, ovjerava i potpisuje ovlaštena osoba poslodavca gdje su navedeni iznosi plaća isplaćenih u posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je otvoren rodiljni dopust
 • “izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad” koju izdaje izabrani ginekolog osigurane osobe.

Dokumentacija se predaje regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a koja je nadležna prema vašem mjestu prebivališta.

Koliko iznosi zajamčena minimalna naknada za nezaposlene?

Ukoliko niste bili u radnom odnosu, a u evidenciji ste HZZ-a, naknada koju ćete dobivati tijekom korištenja prava na rodiljni i roditeljski dopust iznosi 2.328,20 kuna.

Čuvanje trudnoće – koja su prava i naknade za komplikacije u trudnoći?

Naknadu za komplikacije u trudnoći isplaćuje HZZO izravno na račun trudnice, a to pravo ostvaruju isključivo trudnice koje su u radnom odnosu. Za otvaranje komplikacija u trudnoći potrebna vam je sljedeća dokumentacija:

 • dva “izvješća o privremenoj nesposobnosti za rad” (doznake) od kojih se jedan primjerak dostavlja poslodavcu, a drugi HZZO-u
 • “potvrda o plaći” koju ispunjava, ovjerava i potpisuje ovlaštena osoba poslodavca gdje su navedeni iznosi plaća isplaćenih u posljednjih 6 mjeseci prije mjeseca u kojem je otvoreno bolovanje
 • preslika osobne iskaznice i tekućeg računa
 • zahtjev za otvaranje koji se ispunjava u HZZO-u.

Navedena dokumentacija se predaje u regionalnom uredu, odnosno područnoj službi HZZO-a koja je nadležna prema vašem mjestu prebivališta prilikom otvaranja komplikacija. Naknadno morate predati samo doznake svaki mjesec dok traju komplikacije ili do otvaranja obveznog rodiljnog dopusta, i to do 5. u mjesecu kako biste dobili isplatu za taj mjesec.

Iznos naknade za komplikacije u trudnoći ovisi o radnom stažu i iznosima isplate plaća. Maksimalni iznos za komplikacije u trudnoći iznosi 4.257,28 kuna, bez obzira što je vaša plaća možda veća od navedenog iznosa. Trudnice s plaćom manjom od navedenog iznosa primaju 100 posto osnovice prosječne plaće posljednjih 6 mjeseci. Ovu visinu naknade ostvarujete  ako ste prije otvaranja komplikacija imali 9 mjeseci neprekidnog staža.

Ukoliko ste imali 12 mjeseci staža u posljednje dvije godine, računaju se isplate s R1 obrasca te se prema njima računa satnica. Satnica se množi s radnim satima svakog mjeseca, pa je to izračun iznosa naknade koji će svaki mjesec biti drugačiji.

Morate imati bar dvije isplaćene plaće kako bi se izračunala satnica u posljednjih šest mjeseci, a ukoliko ste primali naknadu za plaću jer ste 5 mjeseci bili na bolovanju, naknada će iznositi 2.350,00 kuna, jer se u tom slučaju satnica ne može izračunati.

U slučaju da ne ispunjavate uvjete neprekidnog staža ili staža, vaša naknada za svaki mjesec će biti fiksna, u iznosu od 831,50 kuna.

Tko može iskoristiti dodatna dva mjeseca roditeljskog dopusta?

Kao što smo ranije istaknuli, u slučaju rođenja prvog ili drugog djeteta, roditeljski dopust može trajati 8 mjeseci ukoliko ga koriste oba roditelja. Treba znati da dodatna dva mjeseca nisu isključivo roditeljski dopust za očeve, ali nisu ni prenosivi s jednog roditelja na drugog, pa prema tome svaki roditelj ima pravo koristiti 4 mjeseca roditeljskog dopusta.

Kada se isplaćuju porodiljne naknade i ostale potpore?

Plan isplate porodiljne naknade ili dječjeg doplatka za svaki mjesec možete pratiti na internetskim stranicama Ministarstva financija na kojima su navedeni datumi isplate. Uz dobru pripremu i informiranost korak ste bliže prema ostvarenju svojih prava!